Uslovi korišćenja

Dobrodošli na veb sajt firme "Keri K.D." Molimo vas da pažljivo pročitate i razmotrite ove uslove korišćenja pre nego što pristupite ovom veb sajtu ili ga koristite. Pristupanjem ovom sajtu ili njegovim korišćenjem, vi potvrđujete da ste pročitali, razumeli i saglasili da prihvatate, bez ograničavajna ili modifikovanja, ovaj Sporazum o Uslovima korišćenja. Ako se ne slažete sa Uslovima korišćenja, ne smete da pristupate sajtu ili da ga koristite.
 

Sadržaj
 
​Informacije pružene na ovom sajtu su namenjene samo za opšte informativne i edukativne svrhe. "Keri K.D." čini razumne napore da na ovaj veb sajt postavi tačne i ažurne podatke, ali ne daje nikakve tvrdnje niti garancije u pogledu njihove preciznosti, aktuelnosti ili potpunosti. Vi prihvatate da je pristupanje ovom veb sajtu i korišćenje veb sajta i njegovog sadržaja na vaš sopstveni rizik. "Keri K.D." ne pruža nikakve garancije, eksplicitne ili implicitne, uključujući garancije u pogledu mogućnosti plasmana ili pogodnosti za neku određenu svrhu. Ni "Keri K.D." ni bilo koja strana uključena u stvaranje, produkciju ili isporuku ovog veb sajta neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu, uključujući ali ne ograničavajući se na direktnu, sporednu, posledičnu, indirektnu ili kaznenu štetu, koja bi proistekla iz pristupanja ovom veb sajtu, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog veb sajta, ili bilo kakvih grešaka ili izostavljanja u njegovom sadržaju. Ovo ograničenje uključuje štetu na vašoj kompjuterskoj opremi ili usled bilo kakvih virusa koji je inficiraju.
 
Privatnost
 
​"Keri K.D." poštuje privatnost korisnika svog veb sajta. Molimo vas da konsultujere Izjavu o Privatnosti u kojoj se objašnjavaju prava i odgovornosti korisnika u pogledu informacija otkrivenih na ovom veb sajtu.
 
Veb sajtovi i linkovi trećih strana
 
​Ovaj veb sajt može da sadrži linkove ili upućivanja na druge veb sajtove koje održavaju treće strane nad kojima "Keri K.D." nema nikakvu kontrolu. Takvi linkovi se pružaju samo radi lakše upotrebe. Na sličan način, ovom veb sajtu može da se pristupi sa linkova trećih strana nad kojima "Keri K.D." nema nikakvu kontrolu. "Keri K.D." ne daje nikakve garancije ili bilo kakve tvrdnje u pogledu preciznosti, aktuelnosti ili potpunosti bilo kakvih informacija sadržanih na takvim veb sajtovima i neće imati nikakvu odgovornost za bilo kakve štete ili povrede koje bi proistekle iz takvih sadržaja ili informacija. Uključivanje linka neke treće strane ne implicira podržavanje ili preporučivanje od strane "Keri K.D."

Informacije koje nisu poverljive
 
​Shodno uslovima i odredbama navedenim u našoj Politici o Privatnosti, svako saopštenje ili neki drugi materijal koji pošaljete nama preko interneta ili postavite na veb sajt Keri K.D.-a putem elektronske pošte ili na neki drugi način, na primer bilo kakva pitanja, komentari, predlozi i slično, nisu i smatraće sa da nisu poverljivi i "Keri K.D." neće imati nikakvu obavezu u pogledu takvih informacija. "Keri K.D." će biti slobodan da koristi sve ideje, koncepte, stručna znanja ili tehnike sadržane u takvim saopštenjima u bilo kakve svrhe, uključujući, ali bez ograničavanja na razvoj, proizvodnju i plasman proizvoda.

 

Prava intelektualne svojine
 
​"Keri K.D." poseduje sva autorska prava, patente, prava na baze podataka, zaštićena imena, dizajne, stručna znanja i poverljive informacije (registrovane ili neregistrovane) i sva druga prava intelektualne svojine vezana uz ovaj veb sajt i njegove sadržaje.
Sadržina "
Keri K.D." veb sajtova ne sme da se kopira osim za nekomercijalno pojedinačno navođenje sa zadržavanjem svih napomena o autorskim pravima ili drugih napomena u vezi prava intelektualne svojine, nakon čega ne smeju da se ponovo kopiraju , reprodukuju ili na neki drugi način redistribuiraju. Osim u slučaju da je to izričito navedeno gore, vi inače ne smete da kopirate, prikazujete, preuzimate, distribuirate, modifikujete, reprodukujete, ponovo publikujete ili ponovo prenosite  bilo kakve informacije, tekst ili dokumente koji su sadržani na ovom veb sajtu ili bilo kom njegovom delu u bilo kom elektronskom mediju ili štampanom obliku, ili da stvarate neki izvedeni rad zasnovan na takvim slikama, tekstu ili dokumentima, bez izričite pismene saglasnosti "Keri K.D."-a.
"
Keri K.D."-ovo ime i logotip su registrovani zaštitni znaci i ne mogu se upotrebljavati bez "Keri K.D."-ove pismene dozvole. Zloupotreba zaštitnih znakova ili drugih materijala je zabranjena i može predstavljati kršenje relevantnih zakonskih odredbi. "Keri K.D." aktivno ostvaruje svoja prava intelektualne svojine u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom.

Zakoni Republike Srbije
 
​Ovaj veb sajt i njegovi  sadržaji su zamišljeni tako da poštuju zakone Republike Srbije. Iako su informacije na ovom veb sajtu dostupne korisnicima izvan republike Srbije, one su namenjene za upotrebu samo stanovnicima Republike Srbije.
Ostale zemlje mogu imati zakone i regulatorne zahteve koji se razlikuju od ovih u Republici Srbiji. Ovi Uslovi korišćenja i Vaše korišćenje ovog veb sajta rukovode se prema zakonima Republike Srbije i tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije.
Sudovi Republike Srbije imaju isključivu nadležnost u svim sporovima koji bi proizašli u vezi sa ovim veb sajtom.

 
Razno
 
​Ukoliko se za neku odredbu ovog Sporazuma bude smatralo je nezakonita, ništavna ili nesprovodljiva, takva odredba će moći da bude izdvojena bez uticaja na mogućnost sprovođenja svih ostalih odredaba. "Keri K.D." zadržava pravo da menja ili briše materijale sa ovog veb sajta u bilo kom trentuku, po svom nahođenju.